Uw rechten en plichten na twee jaar arbeidsongeschiktheid

In onze wet is opgenomen dat een werkgever bij ziekte (of arbeidsongeschiktheid) twee jaar lang een loondoorbetalingsverplichting heeft. Maar wat veel mensen niet weten is dat die termijn verlengd wordt als het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt. Een loonsanctie, loondoorbetalingsverplichting? Ik realiseer me dat deze termen onduidelijk kunnen zijn. In deze blog leg ik uit wat uw rechten en plichten zijn na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Vaststellingsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Regelmatig krijg ik vragen van werknemers die twee jaar arbeidsongeschikt zijn en die van hun werkgever een aanbod hebben gekregen een vaststellingsovereenkomst (VSO) te ondertekenen. Daarmee tekenen ze voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Kan deze VSO na twee jaar ziekte altijd getekend worden zonder het recht op een uitkering te verliezen? Nee! Hoe vervelend dat soms voor beide partijen ook kan zijn.

Als je twee jaar arbeidsongeschikt bent, is je werkgever niet langer verplicht om je loon door te betalen en vervalt de ontslagbescherming. Je mag dan dus ontslagen worden. Ontslag met wederzijds goedvinden, dus met een vaststellingsovereenkomst kan dan een oplossing zijn. Het moet dan echter wel duidelijk zijn dat je twee jaar arbeidsongeschikt bent en dat zowel de werknemer als de werkgever er alles aan hebben gedaan om de arbeidsongeschikte werknemer te laten re-integreren.

Hoe zit het met de uitkering?

Als de werknemer namelijk na die twee jaar een beroep moet doen op een uitkering van het UWV, dan beoordeelt het UWV de re-integratieverplichtingen. Als het UWV van mening is dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan, kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen van nog een jaar. Dan moet de werkgever dus nog een jaar het loon doorbetalen.

Op moment dat een werknemer dan al heeft ingestemd met het einde van de arbeidsovereenkomst, dan levert dat een verwijtbaar ontslag op en krijgt je als werknemer helemaal niets (geen WIA, geen salaris, geen WW).

Verder is een voorwaarde voor het mogen instemmen met ontslag, dat er geen zicht is op een spoedig herstel. En tot slot moet de mate van arbeidsongeschiktheid zijn vastgesteld door de bedrijfsarts en moet het UWV hebben geoordeeld dat er sprake is van minimaal 35% om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering als die nodig is.

Niet zomaar tekenen dus!

Kortom: nogal wat voorwaarden om na je ontslag voor een uitkering in aanmerking te komen. Als je daar niet zeker van bent, dan is het heel onverstandig om je handtekening onder een VSO te zetten.

Heeft u vragen over de situatie op uw werk? Maak dan vrijblijvend en kosteloos een afspraak bij mij op kantoor in Roosendaal, of gewoon bij u thuis.